سیستم عامل شما معتبر نیست Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Set RealmList: Logon.CaspianGC.ir
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Challenge Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 4.3.4 کاسپین

HellGround Realm 4.3.4

 • 
  تغییرات Rate به مدت 3روز برای اکانت شما فعال خواهد بود
  تغییر ضریب Honor وRep فعلا فقط برای ریلم Challeng فعال است
  ارتقاء ضریب work ها و Skillها
  ارتقاء ضریب Explore,Kill,Quest
  (ویژه LevelUpباعث تغییر در Loot نخواهد شد)
  ضریب ارتقاء Honor
  ضریب ارتقاء Rep
  قیمت کل:
  نتیجه عملیات: با نام کاربری وارد شوید

  بسته های ویژه

  بسته اول

  3X Work
  3X Levelup
  2X Honor
  2x Rep

  فقط 20VIP برای یک هفته

  نتیجه عملیات:
  بسته های ویژه

  بسته دوم

  5X Work
  5X Levelup
  3X Honor
  3x Rep

  فقط 40VIP برای یک هفته

  نتیجه عملیات:

کاسپین را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید