سیستم عامل شما معتبر نیست 
Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
 • 
  تغییرات Rate به مدت 3روز برای اکانت شما فعال خواهد بود
  تغییر ضریب Honor وRep فعلا فقط برای ریلم Challeng فعال است
  ارتقاء ضریب work ها و Skillها
  ارتقاء ضریب Explore,Kill,Quest
  (ویژه LevelUpباعث تغییر در Loot نخواهد شد)
  ضریب ارتقاء Honor
  ضریب ارتقاء Rep
  قیمت کل:
  نتیجه عملیات: موقتا غیر فعال است
  بسته های ویژه

  بسته اول

  5X Work
  5X Levelup
  2X Honor
  2x Rep

  فقط 50VIP برای یک هفته

  نتیجه عملیات: