سیستم عامل شما معتبر نیست 
Caspian WOW,سرور بازی آنلاین,Online Game Server
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Legendary Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Set RealmList: Logon.CaspianGC.ir

  • $date[7]),' '); break; case'f': $out.=jdate_words(array('ff'=>$j_m),' '); break; case'F': $out.=jdate_words(array('mm'=>$j_m),' '); break; case'H': $out.=$date[0]; break; case'i': $out.=$date[1]; break; case'j': $out.=$j_d; break; case'J': $out.=jdate_words(array('rr'=>$j_d),' '); break; case'k'; $out.=tr_num(100-(int)($doy/($kab+365)*1000)/10,$tr_num); break; case'K': $out.=tr_num((int)($doy/($kab+365)*1000)/10,$tr_num); break; case'l': $out.=jdate_words(array('rh'=>$date[7]),' '); break; case'L': $out.=$kab; break; case'm': $out.=($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m; break; case'M': $out.=jdate_words(array('km'=>$j_m),' '); break; case'n': $out.=$j_m; break; case'N': $out.=$date[7]+1; break; case'o': $jdw=($date[7]==6)?0:$date[7]+1; $dny=364+$kab-$doy; $out.=($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y); break; case'O': $out.=$date[4]; break; case'p': $out.=jdate_words(array('mb'=>$j_m),' '); break; case'P': $out.=$date[5]; break; case'q': $out.=jdate_words(array('sh'=>$j_y),' '); break; case'Q': $out.=$kab+364-$doy; break; case'r': $key=jdate_words(array('rh'=>$date[7],'mm'=>$j_m)); $out.=$date[0].':'.$date[1].':'.$date[6].' '.$date[4] .' '.$key['rh'].'، '.$j_d.' '.$key['mm'].' '.$j_y; break; case's': $out.=$date[6]; break; case'S': $out.='ام'; break; case't': $out.=($j_m!=12)?(31-(int)($j_m/6.5)):($kab+29); break; case'U': $out.=$ts; break; case'v': $out.=jdate_words(array('ss'=>substr($j_y,2,2)),' '); break; case'V': $out.=jdate_words(array('ss'=>$j_y),' '); break; case'w': $out.=($date[7]==6)?0:$date[7]+1; break; case'W': $avs=(($date[7]==6)?0:$date[7]+1)-($doy%7); if($avs<0)$avs+=7; $num=(int)(($doy+$avs)/7); if($avs<4){ $num++; }elseif($num<1){ $num=($avs==4 or $avs==(($j_y%33%4-2==(int)($j_y%33*.05))?5:4))?53:52; } $aks=$avs+$kab; if($aks==7)$aks=0; $out.=(($kab+363-$doy)<$aks and $aks<3)?'01':(($num<10)?'0'.$num:$num); break; case'y': $out.=substr($j_y,2,2); break; case'Y': $out.=$j_y; break; case'z': $out.=$doy; break; default:$out.=$sub; } } return($tr_num!='en')?tr_num($out,'fa','.'):$out; } /* F */ function jstrftime($format,$timestamp='',$none='',$time_zone='Asia/Tehran',$tr_num='fa'){ $T_sec=0;/* <= رفع خطاي زمان سرور ، با اعداد '+' و '-' بر حسب ثانيه */ if($time_zone!='local')date_default_timezone_set(($time_zone=='')?'Asia/Tehran':$time_zone); $ts=$T_sec+(($timestamp=='' or $timestamp=='now')?time():tr_num($timestamp)); $date=explode('_',date('h_H_i_j_n_s_w_Y',$ts)); list($j_y,$j_m,$j_d)=gregorian_to_jalali($date[7],$date[4],$date[3]); $doy=($j_m<7)?(($j_m-1)*31)+$j_d-1:(($j_m-7)*30)+$j_d+185; $kab=($j_y%33%4-1==(int)($j_y%33*.05))?1:0; $sl=strlen($format); $out=''; for($i=0; $i<$sl; $i++){ $sub=substr($format,$i,1); if($sub=='%'){ $sub=substr($format,++$i,1); }else{ $out.=$sub; continue; } switch($sub){ /* Day */ case'a': $out.=jdate_words(array('kh'=>$date[6]),' '); break; case'A': $out.=jdate_words(array('rh'=>$date[6]),' '); break; case'd': $out.=($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d; break; case'e': $out.=($j_d<10)?' '.$j_d:$j_d; break; case'j': $out.=str_pad($doy+1,3,0,STR_PAD_LEFT); break; case'u': $out.=$date[6]+1; break; case'w': $out.=($date[6]==6)?0:$date[6]+1; break; /* Week */ case'U': $avs=(($date[6]<5)?$date[6]+2:$date[6]-5)-($doy%7); if($avs<0)$avs+=7; $num=(int)(($doy+$avs)/7)+1; if($avs>3 or $avs==1)$num--; $out.=($num<10)?'0'.$num:$num; break; case'V': $avs=(($date[6]==6)?0:$date[6]+1)-($doy%7); if($avs<0)$avs+=7; $num=(int)(($doy+$avs)/7); if($avs<4){ $num++; }elseif($num<1){ $num=($avs==4 or $avs==(($j_y%33%4-2==(int)($j_y%33*.05))?5:4))?53:52; } $aks=$avs+$kab; if($aks==7)$aks=0; $out.=(($kab+363-$doy)<$aks and $aks<3)?'01':(($num<10)?'0'.$num:$num); break; case'W': $avs=(($date[6]==6)?0:$date[6]+1)-($doy%7); if($avs<0)$avs+=7; $num=(int)(($doy+$avs)/7)+1; if($avs>3)$num--; $out.=($num<10)?'0'.$num:$num; break; /* Month */ case'b': case'h': $out.=jdate_words(array('km'=>$j_m),' '); break; case'B': $out.=jdate_words(array('mm'=>$j_m),' '); break; case'm': $out.=($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m; break; /* Year */ case'C': $out.=substr($j_y,0,2); break; case'g': $jdw=($date[6]==6)?0:$date[6]+1; $dny=364+$kab-$doy; $out.=substr(($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y),2,2); break; case'G': $jdw=($date[6]==6)?0:$date[6]+1; $dny=364+$kab-$doy; $out.=($jdw>($doy+3) and $doy<3)?$j_y-1:(((3-$dny)>$jdw and $dny<3)?$j_y+1:$j_y); break; case'y': $out.=substr($j_y,2,2); break; case'Y': $out.=$j_y; break; /* Time */ case'H': $out.=$date[1]; break; case'I': $out.=$date[0]; break; case'l': $out.=($date[0]>9)?$date[0]:' '.(int)$date[0]; break; case'M': $out.=$date[2]; break; case'p': $out.=($date[1]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر'; break; case'P': $out.=($date[1]<12)?'ق.ظ':'ب.ظ'; break; case'r': $out.=$date[0].':'.$date[2].':'.$date[5].' '.(($date[1]<12)?'قبل از ظهر':'بعد از ظهر'); break; case'R': $out.=$date[1].':'.$date[2]; break; case'S': $out.=$date[5]; break; case'T': $out.=$date[1].':'.$date[2].':'.$date[5]; break; case'X': $out.=$date[0].':'.$date[2].':'.$date[5]; break; case'z': $out.=date('O',$ts); break; case'Z': $out.=date('T',$ts); break; /* Time and Date Stamps */ case'c': $key=jdate_words(array('rh'=>$date[6],'mm'=>$j_m)); $out.=$date[1].':'.$date[2].':'.$date[5].' '.date('P',$ts) .' '.$key['rh'].'، '.$j_d.' '.$key['mm'].' '.$j_y; break; case'D': $out.=substr($j_y,2,2).'/'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'/'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d); break; case'F': $out.=$j_y.'-'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'-'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d); break; case's': $out.=$ts; break; case'x': $out.=substr($j_y,2,2).'/'.(($j_m>9)?$j_m:'0'.$j_m).'/'.(($j_d<10)?'0'.$j_d:$j_d); break; /* Miscellaneous */ case'n': $out.="\n"; break; case't': $out.="\t"; break; case'%': $out.='%'; break; default:$out.=$sub; } } return($tr_num!='en')?tr_num($out,'fa','.'):$out; } /* F */ function jmktime($h='',$m='',$s='',$jm='',$jd='',$jy='',$is_dst=-1){ $h=tr_num($h); $m=tr_num($m); $s=tr_num($s); $jm=tr_num($jm); $jd=tr_num($jd); $jy=tr_num($jy); if($h=='' and $m=='' and $s=='' and $jm=='' and $jd=='' and $jy==''){ return mktime(); }else{ list($year,$month,$day)=jalali_to_gregorian($jy,$jm,$jd); return mktime($h,$m,$s,$month,$day,$year,$is_dst); } } /* F */ function jgetdate($timestamp='',$none='',$tz='Asia/Tehran',$tn='en'){ $ts=($timestamp=='')?time():tr_num($timestamp); $jdate=explode('_',jdate('F_G_i_j_l_n_s_w_Y_z',$ts,'',$tz,$tn)); return array( 'seconds'=>tr_num((int)tr_num($jdate[6]),$tn), 'minutes'=>tr_num((int)tr_num($jdate[2]),$tn), 'hours'=>$jdate[1], 'mday'=>$jdate[3], 'wday'=>$jdate[7], 'mon'=>$jdate[5], 'year'=>$jdate[8], 'yday'=>$jdate[9], 'weekday'=>$jdate[4], 'month'=>$jdate[0], 0=>tr_num($ts,$tn) ); } /* F */ function jcheckdate($jm,$jd,$jy){ $jm=tr_num($jm); $jd=tr_num($jd); $jy=tr_num($jy); $l_d=($jm==12)?(($jy%33%4-1==(int)($jy%33*.05))?30:29):31-(int)($jm/6.5); return($jm>0 and $jd>0 and $jy>0 and $jm<13 and $jd<=$l_d)?true:false; } /* F */ function tr_num($str,$mod='en',$mf='٫'){ $num_a=array('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.'); $key_a=array('۰','۱','۲','۳','۴','۵','۶','۷','۸','۹',$mf); return($mod=='fa')?str_replace($num_a,$key_a,$str):str_replace($key_a,$num_a,$str); } /* F */ function jdate_words($array,$mod=''){ foreach($array as $type=>$num){ $num=(int)tr_num($num); switch($type){ case'ss': $sl=strlen($num); $xy3=substr($num,2-$sl,1); $h3=$h34=$h4=''; if($xy3==1){ $p34=''; $k34=array('ده','یازده','دوازده','سیزده','چهارده','پانزده','شانزده','هفده','هجده','نوزده'); $h34=$k34[substr($num,2-$sl,2)-10]; }else{ $xy4=substr($num,3-$sl,1); $p34=($xy3==0 or $xy4==0)?'':' و '; $k3=array('','','بیست','سی','چهل','پنجاه','شصت','هفتاد','هشتاد','نود'); $h3=$k3[$xy3]; $k4=array('','یک','دو','سه','چهار','پنج','شش','هفت','هشت','نه'); $h4=$k4[$xy4]; } $array[$type]=(($num>99)?str_ireplace(array('12','13','14','19','20') ,array('هزار و دویست','هزار و سیصد','هزار و چهارصد','هزار و نهصد','دوهزار') ,substr($num,0,2)).((substr($num,2,2)=='00')?'':' و '):'').$h3.$p34.$h34.$h4; break; case'mm': $key=array ('فروردین','اردیبهشت','خرداد','تیر','مرداد','شهریور','مهر','آبان','آذر','دی','بهمن','اسفند'); $array[$type]=$key[$num-1]; break; case'rr': $key=array('یک','دو','سه','چهار','پنج','شش','هفت','هشت','نه','ده','یازده','دوازده','سیزده', 'چهارده','پانزده','شانزده','هفده','هجده','نوزده','بیست','بیست و یک','بیست و دو','بیست و سه', 'بیست و چهار','بیست و پنج','بیست و شش','بیست و هفت','بیست و هشت','بیست و نه','سی','سی و یک'); $array[$type]=$key[$num-1]; break; case'rh': $key=array('یکشنبه','دوشنبه','سه شنبه','چهارشنبه','پنجشنبه','جمعه','شنبه'); $array[$type]=$key[$num]; break; case'sh': $key=array('مار','اسب','گوسفند','میمون','مرغ','سگ','خوک','موش','گاو','پلنگ','خرگوش','نهنگ'); $array[$type]=$key[$num%12]; break; case'mb': $key=array('حمل','ثور','جوزا','سرطان','اسد','سنبله','میزان','عقرب','قوس','جدی','دلو','حوت'); $array[$type]=$key[$num-1]; break; case'ff': $key=array('بهار','تابستان','پاییز','زمستان'); $array[$type]=$key[(int)($num/3.1)]; break; case'km': $key=array('فر','ار','خر','تی‍','مر','شه‍','مه‍','آب‍','آذ','دی','به‍','اس‍'); $array[$type]=$key[$num-1]; break; case'kh': $key=array('ی','د','س','چ','پ','ج','ش'); $array[$type]=$key[$num]; break; default:$array[$type]=$num; } } return($mod=='')?$array:implode($mod,$array); } /** Convertor from and to Gregorian and Jalali (Hijri_Shamsi,Solar) Functions Copyright(C)2011, Reza Gholampanahi [ https://jdf.scr.ir/jdf ] version 2.50 */ /* F */ function gregorian_to_jalali($g_y,$g_m,$g_d,$mod=''){ $g_y=tr_num($g_y); $g_m=tr_num($g_m); $g_d=tr_num($g_d);/* <= :اين سطر ، جزء تابع اصلي نيست */ $d_4=$g_y%4; $g_a=array(0,0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334); $doy_g=$g_a[(int)$g_m]+$g_d; if($d_4==0 and $g_m>2)$doy_g++; $d_33=(int)((($g_y-16)%132)*.0305); $a=($d_33==3 or $d_33<($d_4-1) or $d_4==0)?286:287; $b=(($d_33==1 or $d_33==2) and ($d_33==$d_4 or $d_4==1))?78:(($d_33==3 and $d_4==0)?80:79); if((int)(($g_y-10)/63)==30){$a--;$b++;} if($doy_g>$b){ $jy=$g_y-621; $doy_j=$doy_g-$b; }else{ $jy=$g_y-622; $doy_j=$doy_g+$a; } if($doy_j<187){ $jm=(int)(($doy_j-1)/31); $jd=$doy_j-(31*$jm++); }else{ $jm=(int)(($doy_j-187)/30); $jd=$doy_j-186-($jm*30); $jm+=7; } return($mod=='')?array($jy,$jm,$jd):$jy.$mod.$jm.$mod.$jd; } /* F */ function jalali_to_gregorian($j_y,$j_m,$j_d,$mod=''){ $j_y=tr_num($j_y); $j_m=tr_num($j_m); $j_d=tr_num($j_d);/* <= :اين سطر ، جزء تابع اصلي نيست */ $d_4=($j_y+1)%4; $doy_j=($j_m<7)?(($j_m-1)*31)+$j_d:(($j_m-7)*30)+$j_d+186; $d_33=(int)((($j_y-55)%132)*.0305); $a=($d_33!=3 and $d_4<=$d_33)?287:286; $b=(($d_33==1 or $d_33==2) and ($d_33==$d_4 or $d_4==1))?78:(($d_33==3 and $d_4==0)?80:79); if((int)(($j_y-19)/63)==20){$a--;$b++;} if($doy_j<=$a){ $gy=$j_y+621; $gd=$doy_j+$b; }else{ $gy=$j_y+622; $gd=$doy_j-$a; } foreach(array(0,31,($gy%4==0)?29:28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31) as $gm=>$v){ if($gd<=$v)break; $gd-=$v; } return($mod=='')?array($gy,$gm,$gd):$gy.$mod.$gm.$mod.$gd; } /* [ jdf.php ] version 2.55 ?> Download new version from [ https://jdf.scr.ir ] */

Follow Caspian on social networks