Caspian| WOW |سرور بازی آنلاین|Online|3.3.5|4.3.4|CaspianGC سرور |World of Warcraft|Teamspeak|سرور بازی آنلاین| سرور |کاسپین برای همیشه
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Immortal Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین آنلاین ریلم 3.3.5 کاسپین

Challenge Realm 3.3.5
آنلاین ریلم 4.3.4 کاسپین

HellGround Realm 4.3.4
 • هزینه انجام عملیات:10 VipPoint
  مشخصات هیرویی که می خواهید بازگردانی شود را وارد کنید


  ریلم را انتخاب کنید
  نام هیروی حذف شده
  دلیل حذف
  نتیجه عملیات:


  شما امکان بازگشت هیروهای زیر را دارید: